Category: Lektion V

V. Klassifizierung von Phrasemen

100 Views0 Comments

Dauer: 10:30

V.1 Weitere Klassifikationsmöglichkeiten von Phrasemen

71 Views0 Comments

Dauer: 31:16

V.2 Exkurs zu Komposita bzw. Kompositaexkurs

38 Views0 Comments

Dauer: 3:27